O CDOE |Doly lukmançylyk barlagy

Işgärleriň saglygyny goramak we ösdürmek, iş höwesini güýçlendirmek, bileleşigiň jebisligini ýokarlandyrmak we sazlaşykly içerki gurşaw gurmak maksady bilen, kompaniýa şäher hassahanasyny 2022-nji ýylyň 24-nji noýabrynda irden fiziki gözden geçirmek üçin çagyrdy.

 

Fiziki barlag elementlerine gan tertibi, gan basyşy, elektrokardiogramma, öýkeniň işi, döş rentgen we beýleki yzygiderli barlaglar girýär.

 

  1. Gündelik barlag : gan basyşy, ýürek urşy.
  2. Içerki lukmançylyk: ýürek, öýken, bagyr, dalak, böwrek, nerw ulgamyna we ş.m. düşüniň.
  3. Operasiýa: deri, limfa, tiroid, oňurga, ekstremitler we bogunlar we ş.m.
  4. Gan barlagy: gan tertibi (gan öýjükleriniň awtomatiki klassifikasiýasy we derňewi), bagryň işleýşi (ALT, AST, D-BIL, I-BIL, T-BIL).
  5. Gursak rentgen (DR): öýken, ýürek, mediastin.
  6. Elektrokardiogram: heartürek kesellerine kömekçi diagnoz.

Doly lukmançylyk barlagy

 

Fiziki barlagdan öň seresaplyklar :

1. Fiziki barlagdan bir gün öň içmekden saklanmaly, ýagly we siňdirilmeýän iýmitleri iýmeli däl, agşam 8-den soň iýmeli däl we fiziki barlag güni ertirlik edinmeli däl;

2. Göwreli ýa-da göwreli bolup bilýän aýal-gyzlar, rentgen barlagyndan geçmeli däldir;

3. Elektrokardiogramma barlanylanda we gan basyşyny ölçäniňizde, akyl stresinden gaça durmaly, tutuş bedeniňizi rahatlandyrmaly, bedeniňizi gymyldatmaly däl we demiňizi tutmaly däl;

4. Belli bir neşe serişdesini kabul edýän bolsaňyz, synag netijelerine täsir etmezlik üçin synaga wagtynda habar bermeli;

5. Lukmanlar fiziki gözden geçiriş maglumatlaryny seljerip, netije çykaryp biler ýaly, geçmişdäki lukmançylyk taryhyny, operasiýa taryhyny we öňki synaglarda näsazlyklary we ş.m. beriň.

6. Fiziki barlagdan soň, fiziki barlag hasabatyny lukmançylyk barlagyna tabşyrmagyňyzy haýyş edýäris.

 

Işgärlere ideg etmek, korporatiw medeniýet gurluşygynyň möhüm mazmunydyr.Bu gezek, “Yueqing Dahe Button Co., Ltd.” adamlara gönükdirilen dolandyryş düşünjesine laýyklykda işgärlere saglyk kepilligini bermäge umyt baglaýar.

 

Kompaniýanyň medeniýeti :

Kärhananyň wezipesi:ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmek, Hytaýda ýokary hilli wyklýuçatel markasyny döretmek

Korporatiw görüş:Senagatyň ösüşine ýolbaşçylyk etmek we bilelikde has gowy geljegi döretmek

Korporatiw gymmatlyklar:bitewilik, bitewilik, jogapkärçilik, seresaplyk, täzelik we paýlaşma

Korporatiw okuw:konsentrik, deň-duş we ösüş

Kärhananyň ýörelgeleri: doganlyk, pragmatizm, yhlas

 

Kärhananyň esasy önümleri :

Metal signal çyrasy, metal düwmesi,plastik düwme, 20A ýokary tok düwmesi,buzzer, AD16-22DS plastik materialgörkeziji çyrasy, mikro wyklýuçatel, basmak düwmesini bes et,wyklýuçatel la38, paneli basmak düwmesi, öçürilmedik suw geçirmeýän, la38 22mm düwme wyklýuçateli we beýleki önümler, hytaý lifti düwmeleriniň we lifti metal düwmeleriniň hünär dizaýny, biziň çözgüdimiz Milli ykrar edilen laýyklyk talaplary, ýokary hilli we arzan bahasy bilen, hemmelerde meşhur. bütin dünýäde.Siz bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn, haýsydyr bir zat bilen gyzyklanýan bolsaňyz bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.Talap alnandan soň size kotirovka bermäge şat bolarys.