● Soraglar

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Iň pes / iň ýokary basmak düwmesiniň wyklýuçateli deşik näme?

1no1nc (SPDT) iň pes düwme düwmesi10mmdeşikler, 1no1nc (SPDT) iň ýokary düwme düwmesi30mmdeşikler;

Nusga berip bilersiňizmi?Nusgalar mugtmy?

Hawa, nusgalary berip bileris.ederisnusga tölegini ýygnaň (1-3 sany)iberiş bahasy üçin tölemeli bolarsyňyz. Adaty sargyt bereniňizde, nusga tölegini size gaýtaryp bereris.

Basanyňyzda düwme galarmy?

Gabat gelýän:Bu düwmeler basylanda we haçan saklanarýene iteklediöçürer / açar,meselem çyralar.

Wagtlaýyn: Bu düwmeler diňe barmagyňyz düwmä basylanda işjeň bolar,meselem şahlar.

Siziň üçin MOQ näme?

Theiň az sargyt mukdary bir guty, dürli gurnama aperturasynyň dürli MOQ bar .Haýsydyr40 bölek guty.

Önümde UL şahadatnamasy barmy?

Hawa, UL şahadatnamamyz bar. Önümlerimiziň bu seriýasyUL kepillendirilen: HBD seriýasy, HBDGQ seriýasy, HBDGQ25 seriýasy, HBDS1 seriýasy, HBDS1-AWY seriýa düwmesi wyklýuçateli.we ş.m.

OEM önümlerini öndürip bilersiňizmi?

Kompaniýa marka esasly önümçilik düwmelerini goldaýar.Enougheterlik sargytlaryňyz bar bolsa, isleýän önümleriňizi öndürmek üçin ýörite galyplary açmaga taýýardyrys.

Beýleki kompaniýalara garanyňda baha artykmaçlygyňyz barmy?

MOQ-iň çäginde baha kompaniýanyň çig malynyň bahasyna esaslanýar.Eger mukdary köp bolsa, kompaniýa üçin degişli arzanladyş üçin ýüz tutup bileris.

Sargyt wagty näçe?

Az mukdarda sargytlar iberilip bilner5-7 iş güni, köp mukdarda sargyt gerek15-30 iş güni, önümiň aýratyn görnüşlerine görä bölünýär.Bir stockasyz ýa-da aksiýa ýeterlik bolmasa, eltip beriş wagtyny siziň bilen barlarys.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Biz kabul edýärisT / T (Sim geçirmek),Western UnionwePaypal,kredit kartoçkasy.Hasap-fakturanyň deň mukdaryny alyp biljekdigimize göz ýetiriň.

Sargytymy nädip ibermeli?Howpsuz eltip bilersiňizmi?

Ownuk paket üçin, Express ýaly ibererisDHL, FedEx (TNT), UPS, SF.Bu aGapydan gapy hyzmaty.Uly paketler üçin ibererisHowa ýa-da deňiz arkaly.Gowy gaplamagy ulanarys we howpsuzlygy üpjün ederis.Getirilende ýüze çykan islendik önümiň zyýany üçin jogapkärçilik çekeris.Eddingorgan düşegi ýagty.

Haryt nireden iberilýär?Dükan barmy?

Productshli önümler iberilýärWençhouou, Hytaý, käbir ýurtlarda biziň wekillerimiz bar.

Satuwdan we yzyna gaýtaryş soraglaryndan soň

Önümlerimiz bar1 ýyl kepillikwe barýeke-täk tehniki hyzmatsatyn alandan soň birikme, şonuň üçin hil meselesi barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Senagat önümçilik önümleri zawod öndürmezden ozal yzyna gaýtarylyp bilner.Zawod käbir ätiýaçlyk şaýlaryny öndüren bolsa, alyjy şertnamanyň bozulmagy üçin belli bir jogapkärçiligi çekmeli we öwezini dolmaly.

E-poçta, sosial media ýa-da telefon

Bize habarlaşmak sahypasy arkaly habar iberiň ýa-da bize e-poçta iberip bilersiňizcdoe@cncdoe.com.Habarlara mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bermäge synanyşýarys, ýöne 1 iş gününe rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.Haýsydyr bir sebäbe görä eşitmedik bolsaňyz, bir gezek e-poçta sypdyryp biljekdigi sebäpli gaýtadan synanyşyň.Sosial mediýa biziň üsti bilen ikinji iň gowy wariantfacebook sahypasy or whatsapp sahypasy.