habarlar

 • Kompaniýa täze |Bahar baýramyndan soň işe gaýdyp geliň

  Kompaniýa täze |Bahar baýramyndan soň işe gaýdyp geliň

  The Zawod haçan işe başlady?> Satyjy 30-njy ýanwarda gaýtadan işe başlady.> Assambleýanyň ussahanalary 6-njy fewraldan soň ýuwaş-ýuwaşdan işe başlarlar.
  Koprak oka
 • Zawodlaryň ajaýyp aýratynlyklary, bilmeli bahar baýramyňyz?

  Zawodlaryň ajaýyp aýratynlyklary, bilmeli bahar baýramyňyz?

  Bahar baýramy bilen tanyşlyk : Hytaý dili Täze ýyl, goşmaça “Bahar sahypasy” ýa-da “Aý Täze 12 aý” diýlip atlandyrylýar, 7 günlük gezelenç bilen Hytaýda iň uly ýaryş.Annualyllyk iň köp reňkli waka hökmünde adaty CNY doglan gününi bellemek has uzaga çekýär ...
  Koprak oka
 • CDOE |2022-nji ýyl baýragy konferensiýasy

  CDOE |2022-nji ýyl baýragy konferensiýasy

  Öňdebaryjylary tanamak we görelde görkezmek, kompaniýanyň işgärlerini ösdürmek we höweslendirmek üçin esasydyr.Adalatly, adalatly we aç-açan saýlama arkaly, 2022-nji ýylda görnükli işgärler, degişli wezipelerinde yhlasly we amaly işleri netijesinde tapawutlanýar ...
  Koprak oka
 • CDOE |Täze ýyl güni dynç alyş habarnamasy

  CDOE |Täze ýyl güni dynç alyş habarnamasy

  2023-nji ýylyň ilkinji çyrasy ýagtylanda, bu täze başlajak täze gün, we täze ýyl has berk ädimler bilen size tarap ýörär we biziň bilen has gowy durmuşa geçer company Kompaniýanyň gözleglerinden we kararyndan soň, anyk Täze ýyl baýramçylygynyň çäreleri ...
  Koprak oka
 • Ro Christmasdestwo sowgat paýlanyşy we 2023 Bahar baýramynyň baýramçylyk habarnamasy

  Ro Christmasdestwo sowgat paýlanyşy we 2023 Bahar baýramynyň baýramçylyk habarnamasy

  Ro Christmasdestwo, başgalara ak pata bermelidigimizi ýatladýan möwsümdir;2022-nji ýyldaky Ro Christmasdestwo häzirki wagtda bütin dünýä Corona-wirusa garşy göreşýän mahaly aýratyn bir pursat, dünýäni beýlekiler üçin has gowulaşdyrmalydyrys!Ro Christmasdestwo, edýän ähli işimizi saklamak üçin iň amatly pursat we ...
  Koprak oka
 • La38 seriýaly 30mm düwme wyklýuçatelini nädip gurmaly?

  La38 seriýaly 30mm düwme wyklýuçatelini nädip gurmaly?

  La38 seriýaly düwme, häzirki 10a we 660v-den pes naprýa .eniýe üçin amatly zynjyr düwmesidir.Köplenç elektromagnit başlangyçlary, kontaktlary, senagat maşynlaryny we beýleki elektrik enjamlaryny dolandyrmak üçin ulanylýar.Şolaryň arasynda yşyklandyrylan düwme, ýeňil signal çyrasyny talap edýän ýerler üçin hem amatly ...
  Koprak oka
 • CDOE |Innowasiýa teklipleri 1-nji tapgyra

  CDOE |Innowasiýa teklipleri 1-nji tapgyra

  Innowasiýa kompaniýanyň baky ýaşaýşynyň çeşmesidir.Diňe yzygiderli öňe sürmek we täze teklipleri kabul etmek bilen kompaniýa has gowy ösmegini dowam etdirip biler.Dolandyryşa gatnaşmak, üznüksiz gowulaşmak we işjeň innowasiýa, höweslendiriş atmosferasyny döretmek üçin ...
  Koprak oka
 • CDOE |Önümiň üýtgemegi barada bildiriş

  CDOE |Önümiň üýtgemegi barada bildiriş

  Üýtgetmegiň senesi: 2022-nji ýylyň Sanjar aýyndan habarnamanyň görnüşi: Duýduryş Üýtgedilen önüm: HBDS1-AY-11TSC gyssagly duralganyň habarnamasy Mazmuny: Asyl gapagy lazer bilen ýasalan, reňki garaňky we daşky görnüşi gowy däl;Indi amal pad printine üýtgedildi ...
  Koprak oka
 • CDOE |Doly lukmançylyk barlagy

  CDOE |Doly lukmançylyk barlagy

  Işgärleriň saglygyny goramak we ösdürmek, iş höwesini güýçlendirmek, bileleşigiň jebisligini ýokarlandyrmak we sazlaşykly içki gurşaw gurmak maksady bilen kompaniýa 2022-nji ýylyň 24-nji noýabrynda irden şäher hassahanasyny fiziki barlag üçin çagyrdy. Fiziki synag ...
  Koprak oka
 • CDOE |HBDS1GQ düwmesini üýtgetmek boýunça gollanma

  CDOE |HBDS1GQ düwmesini üýtgetmek boýunça gollanma

  Açar sözler: HBDS1GQ metal düwmesi, Terminal wyklýuçateller, Alýuminiý örtük düwmesi, SPDT 22mm wyklýuçatel, Önümiň beýany 1. Seriýa Giriş HBDS1GQ seriýaly metal düwmeler, dürli gurnama çuňlugy üçin amatly uzaldylan ýüpli gabyk korpusy. Birnäçe baş görnüşi: Tekiz kellesi, Jaň L ...
  Koprak oka
 • CDOE |AGQ metal düwmesi kommutasiýa gollanmasy

  CDOE |AGQ metal düwmesi kommutasiýa gollanmasy

  1. Seriýa Giriş AGQ seriýaly metal basmak düwmesiniň wyklýuçatelleri super metal gurluşy we tekiz görnüşi dizaýnyna eýe. Suw geçirmeýän rezin halkalar ýaly enjamlar bilen enjamlaşdyrylan açyk LED lampa monjuklaryny ulanyp, kümüş kontakt lehim aýaklaryndan ýasalan. , 12V, 24V, 48V, ...
  Koprak oka
 • Gowy düwmäni nädip saýlamaly?

  Gowy düwmäni nädip saýlamaly?

  Elektrik gözegçiliginde düwme wyklýuçateli iň köp ýaýran we aňsatlyk bilen gözden salnan elektrik böleklerinden biridir.Aslynda kiçi wyklýuçatele baha bermäň, ähmiýeti az däl.Howpsuzlyk hadysalary, hili pes we düwmesi bolan düwmäniň kommutatory sebäpli ýüze çykýar ...
  Koprak oka
 • CDOE |Basmak düwmesiniň kommutatory barada täze täzelenme habarnamasy

  CDOE |Basmak düwmesiniň kommutatory barada täze täzelenme habarnamasy

  Baglaýjylara birleşdiriji hem diýilýär, Hytaýda birleşdiriji we rozetka hem diýilýär.Adatça tok ýa-da signallary geçirmek üçin iki sany elektrik enjamyny birikdirmek üçin ulanylýan enjam.Umumy terminal we aýal terminaly aragatnaşykda bolansoň, iberip bilerler ...
  Koprak oka
 • Cdoe mikro basmak düwmesi, Elektron kommutasiýa düwmesi, aliexpress-de ýokary tok açary

  Cdoe mikro basmak düwmesi, Elektron kommutasiýa düwmesi, aliexpress-de ýokary tok açary

  Global müşderileriň az mukdarda CDOE-iň LED görkezijilerini, düwme wyklýuçatellerini we buzzer önümlerini satyn almak we az mukdarda CDOE düwme wyklýuçatellerini satyn almak isleglerini has gowy kanagatlandyrmak üçin ABŞ-da AliExpress platformasynda aýratyn dükanlarymyz bar. we ...
  Koprak oka
 • CDOE |Soraglaryňyza çalt jogaplar

  CDOE |Soraglaryňyza çalt jogaplar

  Bizde näme bar? 1. Düwme wyklýuçateli: metal material (bürünç / poslamaýan polat / sink alýumin garyndysy);Plastmassa materiallary (neýlon, in engineeringenerçilik plastmassalary) 2. Signal çyrasy: metal material (bürünç nikel örtülen / poslamaýan polat), plastmassa material 3. Buzzer: metal material (bürünç nikel örtülen / poslamaýan polat), pl ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3