O CDOE |Önümiň üýtgemegi barada bildiriş

Üýtgetmegiň senesi: 2022-nji ýylyň Sanjar aýyndan

Duýduryş görnüşi: Duýduryş

 

Üýtgedilen önüm: HBDS1-AY-11TSC gyssagly duralga

Habarnamanyň mazmuny:

Asyl gapagy lazer bilen ýasalan, reňki garaňky we daşky görnüşi gowy däl;

Indi amal ilki peýkamy çap etmek, soňra bolsa önümi has täze we owadan etmek üçin ýüzüni örtmek üçin üýtgedilýär.

 

Täze müşderiler tarapyndan sargyt edilen önümler, HBDS1-AY-11TSC önümlerine birleşdirilen täze proses materiallary we esbaplary.Köne müşderiler tarapyndan sargyt edilen täze önümler hem täze tehnologiýa bilen birmeňzeş çalşylýar we öndürilýän plastik düwme açarlary henizem köne lazer tehnologiýasyny ulanýar.

 

Üýtgemezden ozal Üýtgeşmeden soň
 Köne stil  Täze

 

 

 

 

Gyssagly gyssagly önümiň teklipleri:

1. XB2 seriýaly gyssagly durmak düwmesi

 

Görnüşi: täze görnüş HBDY5;

Üstünlikleri: aýlanýan tokly howpsuzlyk gulpy, adatça açyk we adatça ýapyk aragatnaşyk kombinasiýasy moduly, yşyk bilen birleşdirilen lampa saklaýjy, içerki suw geçirmeýän kauçuk enjam ip65 suw geçirmeýän, dürli kelleli stil.

Görnüşi: nurbatlar bilen berkidilen bazardaky köne xb2 modeli (bizem satýarys).

Xb2 seriýaly-gyssagly duralga

2.AGQ seriýaly gyssagly durmak düwmesi

 

Görnüşi: metal sink alýumin garyndysy lifti gyssagly duralga;

Üstünlikleri: has kümüş kontaktlar, has duýgur aragatnaşyk;ýörite birikdiriji kebşirleýiş çykdajylaryny aradan aýyrýar we sim geçirmek has amatly we çalt;kellesindäki ak oky sazlap bolýar.

AGQ seriýaly-metal-basmak düwmesi

3.10A, 20A häzirki gyssagly togtatmak

 

Görnüşi:la38 seriýasy

Üstünlikleri: ýokary galyňlykdaky mis gollanma, aňsat we çalt gurnamak, doly spesifikasiýa, uzak hyzmat ömri, aýazly basma ýüzü, islendik kombinasiýada üstaşyr kontaktlar.

la38-metal-kommutator

Görnüşi:K20 seriýaly düwme düwmesi

Üstünlikleri: ýokary ýük düwmesi, 20A ýokary tokly ýokary geçirijilik dizaýny, uly tok geçende elektrik uçgunlarynyň öňüni almak üçin magnit zarbasyny öçüriji enjam, gyzyl we ýaşyl iki reňkli ýagtylygyň çykmagyny goldap biler.

20Amp basmak düwmesi

4.Plastiki gyssagly togtatmak düwmesi

Görnüşi:HBDS1-A seriýasy

Üstünlikleri: 16MM monta hole deşik düwmeleri kiçijik we daşky görnüşi bilen ajaýyp, funksiýalarynda doly, saýlamaly dürli kelle görnüşleri, suw geçirmeýän ip65

16 mm basmak düwmesi

5.Çyralar bilen gyssagly duralga we duýduryş tegelegi bilen gyssagly duralga

Görnüşi: HBDS1-APY seriýasy

Üstünlikleri: sink-alýumin garyndy metal kellesi, tekiz gyrasy;22 mm deşik, diametri 4 sm-den az, suw geçirmeýän ip65

GYSGAÇA DURMAK