ROHS Xb2 Lay5 nurbat terminaly suw geçirmeýän 22mm pursatlyk yşyklandyrylan yşyklandyrylan puşbut kommutatorlary 10a öndüriji we zawod |Dahe Elektrik

Xb2 Lay5 nurbat terminaly suw geçirmeýän 22mm pursatlyk yşyklandyrylan yşyklandyrylan puşbut açarlary 10a

Gysga düşündiriş:

Haryt modeli:HBDY5-KA- □ D.

Deşik deşiginiň ululygy:22MM

Geçiş gymmaty:Ith: 10A, UI: 600V

Işleýiş görnüşi:Wagtlaýyn, Latching

Min.Order mukdary:10 bölek / bölek

Töleg usuly:T / T (Sim geçirmesi), Paypal, Kredit kartoçkasy

Degişli wideo:Basyň

Elýeterli enjamlar:Liftler, zarýad beriş üýşmeleri, awtomatlaşdyryş enjamlary, awtoulag serişdeleri, ýahtalar, giriş gözegçiligi, awtomatiki usulda dolandyrylýan ulaglar, tornalar, liftler, gazon otlaýjylar


Önümiň jikme-jigi

Näme üçin bizi saýlaýarys?

Haryt bellikleri

youtube
Önümiň baş sahypasy

Önümiň beýany:

Täze HBDY5 seriýaly plastik düwmeler, gurnama duralgasy 22mm.Köne modeliň çylşyrymly nurbat gurnama usuly bilen hoşlaşyň we bary-ýogy 2 ädimde çalt gurnap boljak tokly gurnamany täzeläň: 1. topokarky belligi kellä deňleşdiriň we ýokarky belligi düýbüne goýuň.2. Çelegi çekiň we aýlaň.Düwmäniň kellesiniň durnuksyzdygy we ony saýlamakdan ýüz öwürmegiň zerurlygy ýok.

Buraw sütünini birikdirmek usuly 45 dereje beýiklik burç nurbatlaryny kabul edýär, bu binany aýyrmazdan we ýygnamazdan birikdirmek has amatly we has çalt.Bütin beden daşky gurşawyň hapalanmagyny azaltmak we ony ynam bilen ulanmak, 10A ýokary tok, 660V naprýa .eniýe we daşky çygly gurşawa has gowy uýgunlaşyp bilýän IP65 derejesine çenli suw geçirmeýär.

Synag maglumatlary synagdan soň alynýar we düwmäniň her böleginiň uzak wagtlap işlemegini üpjün edip bilýän mehaniki ömri bir million gezek bar.Adaty açyk ýa-da adaty ýapyk kontaktlar, müşderiniň dürli elektrik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak islegine görä aragatnaşyk modullary bilen erkin gurlup bilner.

Saýlamak üçin dürli kelle görnüşleri bar: tekiz kelle, beýik kelle, gyssagly durmak düwmesi, kömelek düwmesi, düwme düwmesi, aýlaw düwmesi, iki material kellesi: plastmassa ýa-da bürünç kellesi, baş reňki: gyzyl, ýaşyl, sary, gök, ak, gara.Goşmaça umumy naprýa .eniýeler: DC12V / DC24V / AC220V.Bahasy arzan we hili ýokary.

▶ Haryt modeliniň spesifikasiýasy:

11

Haryt ölçegi:

HBDY5-KA-11D-Önümiň ululygy

Tehniki parametr:

HBDY5-KA-10 seriýasy Tekiz tegelek kelläni basmak düwmesi

Haryt modeli : HBDY5-KA- □ (D)
Çukuryň ululygy: 22mm
Geçiş bahasy: Ith: 10A, UI: 600V
Işleýiş görnüşi: Wagtlaýyn, Latching
Aragatnaşyk konfigurasiýasy: 1NO, 1NC, 1NO1NC, 2NO2NC
Daş görnüşi: Başlyk: PA66;
Geçmek düwmesiniň üstü: HK;
Habarlaşmak üçin: Kümüş garyndy;
Terminalyň görnüşi: Buraw terminaly
Iş gurşawynyň temperaturasy: -25 ℃ ~ + 65 ℃ ;
Baglanyş formasy: Sim bilen;
Çyra monjuk parametrleri
Bahalandyrylan naprýa: eniýe: 6V / 12V / 24V / 36V; 110V / 220V; (Beýleki naprýa .eniýeleri sazlap bolýar)
Bahalandyrylan tok: ≤20mA
Reňk: Gyzyl / Greenaşyl / sary / mämişi / gök / ak
Durmuş: 50000 sagat
Gorag derejesi: IP65
Aragatnaşyk garşylygy: ≤50mΩ
Izolýasiýa garşylygy: ≥100MΩ
Elektrik garşylygy: AC2500V, 1min
Durmuş :
Elektrik bölegi: Bahalandyrylan ýük astynda 50,000 gezek işlediň.
Mehaniki bölegi: 1000,000 gezek adaty bolmadyk hereket ýok

Alyjylar bilen ýüzbe-ýüz bolýan meseleler:

S: Nusga berip bilersiňizmi?Nusgalar mugtmy?

J: “Hawa, nusgalary berip bileris.Nusga tölegini ýygnarys (1-3 sany) we iberiş bahasy üçin tölemeli bolarsyňyz.Resmi sargyt bereniňizde, nusga tölegini size gaýtaryp bereris "-diýdi.

S: Gysgaça sökmegiň berk bolmagyny nädip üpjün etmeli?

J: “Kelle we esas aýlanmak gysgyç usuly bilen kesgitlenýär we kelläniň" ýokarky "belligi we" ýokarky "belligi degişli pozisiýalara ýerleşdirilýär, Ahyry kiçijik tokly aýlaw arkaly, alada etme käbir sebäplere görä kellesi we düýbi ýykylýar "

S: Bu düwme görnüşinde 3NO3NC ýa-da 4NO4NC barmy?

J: “Hawa, ýetip bolar.Bu aragatnaşyk modullardan durýar. Biz ony islegleriňize görä öndürip bileris "

Ynamyňyz we goldawyňyz üçin sag boluň!


*2003-nji ýylda esaslandyrylan we düwme düwmelerini açmak ulgamynda tejribeli20 ýyldan gowrak.

*Bizde doly önümçilik liniýasy, ösen önümçilik enjamlary, synag enjamlary we synag gurallary bartalaplaryna laýyklykda amala aşyrylýarIS09001hiliň barlagy ulgamy.

*Wedünýäde iň gowy 500kärhanalaryň hyzmatdaşlygy bar.

 
*Birnäçe sebitleýin ofis: Italiýa, Günorta Koreýa, Şençzhenen, Çeh, Ispaniýa, Günorta Afrika we ş.m.
 
*Birnäçe sergä gatnaşdy:Mýunhen, Germaniýa, Koreýa elektronika sergisi, Şençzhenen ýokary tehnologiýa ýarmarkasy, Japanaponiýa, Hindistan, ABŞ we beýleki halkara sergiler.*Tehniki patentleriň birnäçesi:CCC (CQC), UL, Rohs, TUV, UL, CE we ş.m.

*Esasy önümçilik düwmeleri:Anti-wandal metal basmak düwmesiniň wyklýuçatelleri (suw geçirmeýän), plastmassa düwme düwmeleri, enjamlary dolandyrmak we paneli gurnamak üçin ýokary tok açarlary, mikro syýahat wyklýuçatelleri (liftde ulanyp bolýar), duýgur wyklýuçatel, 20a ýokary tok wyklýuçateli, signal çyrasy (görkeziji), buzzerler we düwme düwmeleri.

*Köp mukdarda belli bir arzanladyş bolup biler.

*Basmak düwmesiniň wyklýuçatellerini nirede ulanyp bolar?Cgözegçilik gutusy, lift, hereketlendiriji otly, senagat torna enjamy, Täze energiýa enjamy Zarýad beriş üýşmesi, doňdurma maşyn, blender, kofe maşyn, dolandyryş paneli, motosikl, kesiji maşyn, maşyn gurallary enjamlary, Medicalequample, awtomatlaşdyryş enjamlary, gün enjamlary, ýahta, howpsuzlyk enjamlary, ýyladyş enjamlaryny, CNC enjamlaryny, dolandyryş tutawaçlaryny, ses enjamlaryny, diý paneli we ş.m. barlaň

Düwmelerimiz giňden ulanylýar, öndürijiler tarapyndan gönüden-göni satylýar, hiline has ygtybarly we saýlamak üçin ýeterlik önüm sanawyna eýe.-Eke-täk satuw, nägileligiňiz bar bolsa arz edip bilersiňiz

 

*Resmi sosial mediýamyza üns beriň, abuna ýazylan suratlary iberiň, arzanladyşlardan we käbir önümlerden lezzet alyp bilersiňiz10% arzanladyş!!!


Önümiň düşündirişini geçirerisher sişenbe ýa-da penşenbewagtal wagtal.Önüm hakda soraglaryňyz bar bolsa, has giňişleýin öwrenmek üçin göni ýaýlymymyza tomaşa edip bilersiňiz
Täze we köne müşderilere tomaşa etmek üçin hoş geldiňiz!

Iň soňky göni ýaýlymda başlar4 s.m 11-nji awgustda (Hytaý wagty)

Goldawyňyz üçin sag boluň!

 

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň