La la38 seriýaly 30mm düwme wyklýuçatelini nädip gurmaly?

La38 seriýaly düwme, häzirki 10a we 660v-den pes naprýa .eniýe üçin amatly zynjyr düwmesidir.Köplenç elektromagnit başlangyçlary, kontaktlary, senagat maşynlaryny we beýleki elektrik enjamlaryny dolandyrmak üçin ulanylýar.Şolaryň arasynda yşyklandyrylan düwme, yşyk çyralaryny talap edýän ýerler üçin hem amatlydyr.CE, CCC we beýleki şahadatnamalar arkaly.Adatça gyzyl, ýaşyl, sary, ak, gara, gök kelle reňkleri bolýar.Düwme içerde suw geçirmeýän rezin enjam bilen enjamlaşdyrylandyr we suw geçirmeýän ip65-e ýetip biler.Düwme korpusy ýalyn öçüriji materialdan, galyňlaşdyrylan kümüş kontaktlardan, gabygyň gurluşyndan, çalt hereketinden Aragatnaşyk has takyk bolýar we öçürmek we öçürmek güýji operatora eşidiş signalyny berýär.Gyzyl we ýaşyl adatça ýapyk we adatça açyk aragatnaşyklar müşderiler üçin bulaşyklygyň öňüni almak üçin tapawutlanýar.

 

 

Birmeňzeş düwme görnüşleriniň kelleleri näme: beýik kelleli, düwme düwmesi, düwme düwmesi, gyssagly durmak düwmesi, yşyk bilen jaň düwmesi.

 

La38 seriýasy üçin gurnama deşikleri näme: 22mm, 30mm.

 

Bu gün 30mm la38 düwmesiniň wyklýuçateli bilen baglanyşykly görkezmelere ünsi jemlärin.Müşderileriň köpüsi 30 mm düwmäni gurnamak deşikleri bilen satyn aldylar, ýöne nädip ulanmalydygyny ýa-da gurmalydygyny bilenoklarmy?30 mm düwme düwmesi, gurnama deşiginden we böleklerinden başga 22 mm monta hole deşik düwmesinden tapawutlanýar we beýleki funksiýalar, stiller we reňkler birmeňzeş.Ka seriýaly düwme düwmesi ekologiýa taýdan arassa plastik kellelerden ýasalýar we bahasy metaldan arzan.Tygşytly wersiýa isleýän müşderiler bu plastmassa materialdan ýasalan düwmeleri satyn alyp bilerler.Kb seriýasy metal bürünç hrom bilen örtülen material kellelerinden ýasalýar we aşaky kontaktlaryň hemmesi ähliumumydyr.Ka seriýaly düwmelerini satyn alsaňyz, soňrak satyn almak isleseňiz, kb seriýaly düwme kelleleri bilen çalşyp bilersiňiz.Kb bilen ks-iň arasyndaky iň uly tapawut, deşikleriň tapawudy.Kb 22mm deşik üçin, ks bolsa 30 mm deşik üçin.

Ks seriýamyzy basmak düwmesiniň wyklýuçatelini alanyňyzda, gara sapak aýrylanda aç-açan bir komponentiň hem boljakdygyny görersiňiz, sebäbi bu düwme düwmede paneldäki düwmäni düzetmek üçin ulanylýar; panelde oturdylan Yzky enjam.Diňe aç-açan komponent aýrylyp, paneliň aňyrsyna goýlanda, ony 30 mm panelde gurnap bolýar, ýogsam diňe 22mm panelde gurnap boljakdygyny görersiňiz.

 

Dogry gurnama usuly aşakdakylardyr:
1-nji ädim: Alnan düwmäniň daşky gaplamasyny aýyryň we düwmäni çykaryň
2-nji ädim: Kelläni aýyrmak üçin sary howpsuzlyk tutawajyny çekiň we öwrüň
3-nji ädim: Kelläňizdäki gara ýüpi çykaryň we şol bir wagtyň özünde aç-açan halkany çykaryň.
4-nji ädim: Kelläni 30mm gurnama paneline goýuň, aç-açan halkany paneliň arkasyna goýuň we kelläni paneldäki ýaly edip goýuň.
5-nji ädim: “” okarky ”nyşanyny düwmäniň kellesine we howpsuzlyk gulpunyň düýbüne tapyň, pozisiýalary deňleşdiriň we sary howpsuzlyk gulpuny aýlaň.Panelde 30 mm metal düwmesini üstünlikli gurnap bolýar.

 

30 mm metal basmak düwmesini wyklýuçatel gurmak

Wideo düşündiriş aşakdaky ýaly :