ROHS 22mm deşik halkasy Elektrik kommutator 10a metal düwmesini öndüriji we zawod |Dahe Elektrik

22 mm berkidiji deşik halkasy Elektrik kommutator 10a metal düwmesini alyp bardy

Gysga düşündiriş:

Haryt modeli:HBDGQD22C-20E / Y / S.

Deşik deşiginiň ululygy:22MM

Geçiş gymmaty: Ith:10A, UI: 400V

Işleýiş görnüşi:Wagtlaýyn, Latching

Min.Order mukdary:20 bölek / bölek

Töleg usuly:T / T (Sim geçirmesi), Paypal, Kredit kartoçkasy

Degişli wideo: Basyň

Elýeterli enjamlar:Liftler, zarýad beriş üýşmeleri, awtomatlaşdyryş enjamlary, awtoulag serişdeleri, ýahtalar, giriş gözegçiligi, awtomatiki usulda dolandyrylýan ulaglar, tornalar, liftler, gazon otlaýjylar


Önümiň jikme-jigi

Näme üçin bizi saýlaýarys?

Haryt bellikleri

youtube
Önümiň baş sahypasy

Önümiň beýany:

Wagtlaýyn basmak düwmesi 2 adatça açyk metal halkaly wyklýuçatel. Täze dizaýn Poslamaýan Polat Kümüş suw geçirmeýän gabyk.10 Uly enjamlaryň işe başlamagy üçin amp ýokary tok ulanylyp bilner.

Haryt modeliniň spesifikasiýasy:

HBDGQ22

Haryt ölçegi:

HBDGQD22C-20E-S

Tehniki parametr:

22MM halka 10amp elektrik kommutatoryna ýolbaşçylyk etdi

Haryt modeli :

HBDGQD22C-20E / Y / S.

Çukuryň ululygy:

22mm

Geçiş bahasy:

Ith: 10A, UI: 400V

Işleýiş görnüşi:

Wagtlaýyn, Latching

Aragatnaşyk konfigurasiýasy:

2NO

Hereket urmagy:

Takmynan 3 mm

Daş görnüşi:

Kellesi: PC / Poslamaýan polat;

Geçmek düwmesiniň üstü: Poslamaýan polat;

Habarlaşmak üçin: Kümüş garyndy;

Terminalyň görnüşi:

Sim bilen

Iş gurşawynyň temperaturasy:

-25 ℃ ~ + 80 ℃ ;

Çyra monjuk parametrleri

Gorag derejesi:

IP65

Aragatnaşyk garşylygy:

≤50mΩ

Izolýasiýa garşylygy:

≥100MΩ

Elektrik garşylygy:

AC2500V, 1min, çyrpylma we döwülme ýok;

Durmuş

Elektrik bölegi: Bahalandyrylan ýük astynda 50,000 gezek işlediň

Mehaniki bölegi: 1000,000 gezek adaty bolmadyk hereket ýok

Alyjylar bilen ýüzbe-ýüz bolýan meseleler:

S: Basmak düwmesiniň wyklýuçateliniň uzynlygy has uzyn bolup bilermi?

J: "Adaty düwme çyzygynyň uzynlygy 15 sm, eger has uzyn çyzyk gerek bolsa, ony size satyn almaly bolarys, şonuň üçin MOQ öndürmäge kömek edip biler."

S: currentokary tokly stil üçin düwmeleriň başga önümi barmy?

J: “Biziň 10Amp häzirki düwmämizde terminal we sim bar.Gurşun wersiýasynda häzirki wagtda 16mm (diňe 1no funksiýa) 19mm, 22mm, 25mm, 30mm gurnama deşikleri bar we kellesi tekiz, halkaly LED we halka güýç nyşanlary LED-ni goldaýar.Çeňňek terminaly 16mm, 19mm we 22mm (üç reňkli yşyklandyryşy goldaýar). ”

S: Bu wyklýuçatel gara görnüşde edilendirmi?

J: “Salam Indi D22C seriýasynda gara wersiýamyz ýok.Geljekde üpjün etmegi göz öňünde tutarys "-diýdi.

Ynamyňyz we goldawyňyz üçin sag boluň!


*2003-nji ýylda esaslandyrylan we düwme düwmelerini açmak ulgamynda tejribeli20 ýyldan gowrak.

*Bizde doly önümçilik liniýasy, ösen önümçilik enjamlary, synag enjamlary we synag gurallary bartalaplaryna laýyklykda amala aşyrylýarIS09001hiliň barlagy ulgamy.

*Wedünýäde iň gowy 500kärhanalaryň hyzmatdaşlygy bar.

 
*Birnäçe sebitleýin ofis: Italiýa, Günorta Koreýa, Şençzhenen, Çeh, Ispaniýa, Günorta Afrika we ş.m.
 
*Birnäçe sergä gatnaşdy:Mýunhen, Germaniýa, Koreýa elektronika sergisi, Şençzhenen ýokary tehnologiýa ýarmarkasy, Japanaponiýa, Hindistan, ABŞ we beýleki halkara sergiler.*Tehniki patentleriň birnäçesi:CCC (CQC), UL, Rohs, TUV, UL, CE we ş.m.

*Esasy önümçilik düwmeleri:Anti-wandal metal basmak düwmesiniň wyklýuçatelleri (suw geçirmeýän), plastmassa düwme düwmeleri, enjamlary dolandyrmak we paneli gurnamak üçin ýokary tok açarlary, mikro syýahat wyklýuçatelleri (liftde ulanyp bolýar), duýgur wyklýuçatel, 20a ýokary tok wyklýuçateli, signal çyrasy (görkeziji), buzzerler we düwme düwmeleri.

*Köp mukdarda belli bir arzanladyş bolup biler.

*Basmak düwmesiniň wyklýuçatellerini nirede ulanyp bolar?Cgözegçilik gutusy, lift, hereketlendiriji otly, senagat torna enjamy, Täze energiýa enjamy Zarýad beriş üýşmesi, doňdurma maşyn, blender, kofe maşyn, dolandyryş paneli, motosikl, kesiji maşyn, maşyn gurallary enjamlary, Medicalequample, awtomatlaşdyryş enjamlary, gün enjamlary, ýahta, howpsuzlyk enjamlary, ýyladyş enjamlaryny, CNC enjamlaryny, dolandyryş tutawaçlaryny, ses enjamlaryny, diý paneli we ş.m. barlaň

Düwmelerimiz giňden ulanylýar, öndürijiler tarapyndan gönüden-göni satylýar, hiline has ygtybarly we saýlamak üçin ýeterlik önüm sanawyna eýe.-Eke-täk satuw, nägileligiňiz bar bolsa arz edip bilersiňiz

 

*Resmi sosial mediýamyza üns beriň, abuna ýazylan suratlary iberiň, arzanladyşlardan we käbir önümlerden lezzet alyp bilersiňiz10% arzanladyş!!!


Önümiň düşündirişini geçirerisher sişenbe ýa-da penşenbewagtal wagtal.Önüm hakda soraglaryňyz bar bolsa, has giňişleýin öwrenmek üçin göni ýaýlymymyza tomaşa edip bilersiňiz
Täze we köne müşderilere tomaşa etmek üçin hoş geldiňiz!

Iň soňky göni ýaýlymda başlar4 s.m 11-nji awgustda (Hytaý wagty)

Goldawyňyz üçin sag boluň!

 

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň